LRP - Licenses

LRP - Regulations

LRP - Permits

Recreation - Statewide

Recreation - Trapping

Recreation - Fishing

Recreation - Hunting

Env. Protection - Management

Env. Protection - Emergency

Env. Protection - Resources

To sign up for updates or to access your subscriber preferences, please enter your contact information below. 
Got license?
Give yourself the license to relax and catch some memories while you're at it.
Regulations
Know the regulations to make your fishing more enjoyable.
Places to fish
Wisconsin offers a variety of fishing opportunities. Give them a try!
Get started
Get the basic information you need to get on the water and try your luck.
Qhov chaw yuav nug tau
Xav tau lus qhia txog kev noj haus kom zoo, nug tau:
Steve Hewett

Kev Nuv Ntses Hauv WisconsinNoj cov ntses koj nuv tau - xaiv cov uas zoo rau lub cev

baked fish -  hmm hmm good!

Wisconsin cov ntses mas nws yog ib yam khoom noj uas lom zem thiab zoo rau lub cev.

Kev noj cov ntses koj nuv tau yuav ua tau ib feem ntawm txoj kev noj qab haus huv zoo. Ntses mas feem ntau muaj cov saturated fats uas tsis zoo rau lub cev ntawd tsawg thiab muaj protein ntau. Ntses muaj vitamins thiab minerals thiab yog thawj hom khoom noj kom tau cov omega-3 fats uas zoo rau lub cev. Cov kev tshawb fawb pom tau tias omega-3 fats tej zaum yuav pab tau thaum lub sij hawm tus me nyuam hauv plab lub hlwb thiab lub qhov muag tab tom pib loj hlob, thiab kev noj cov ntses uas muaj cov fats zoo rau lub cev no mas tej zaum yuav txo tau kev muaj kab mob plawv hauv cov neeg laus kom tsawg. Cov kws tshaj lij hauv txoj kev noj qab haus huv xav kom noj ntses ua ib feem ntawm txoj kev noj khoom zoo rau lub cev.

Tiam sis mas, ntses yuav nqus tau cov khoom qias los ntawm lawv ib puag ncig thiab cov khoom noj. Mercury thiab PCBs yog cov kab mob loj tshaj plaws hauv ntses, uas ua rau kom neeg tsis txhob noj ntses ntau ntau los sis kom tsis txhob noj tej hom ntses los ntawm cov dej thoob plaws hauv lub teb chaws. Koj yuav noj tau Wisconsin cov ntses kom zoo rau koj lub cev thiab tseem txo tau tej yam kev tsis zoo rau lub cev los ntawm cov khoom qias yog caum raws li Wisconsin tus qauv qhia noj ntses.

Muab hom ntses thiab seb koj nuv tau koj tus ntses qhov twg los coj los piv nrog tus qauv qhia noj.Tom qab saib cov qauv qhia noj tas, tej zaum koj twb tsis tas yuav hloov koj tus cwj pwm noj ntses, tej zaum koj yuav tau xaiv noj lwm hom ntses los sis noj tej hom kom tsawg me ntsis.

Nrhiav tswv yim txog koj qhov chaw nuv ntses

Find Advice

Siv tus twj nrhiav online (online query tool) los xaiv cov dej uas koj yuav mus nuv.

Cov qauv qhia noj kom txhob muaj mob thoob plaws hauv lub xeev

Cov qauv qhia noj kom txhob muaj mob mas yog siv rau cov ntses hauv Wisconsin cov dej uas nyob hauv plawv av -- piv txwv li, cov uas tsis yog Pas Dej Loj (Great Lakes). Muaj tej cov kev zam uas siv rau tej qho chaw nrog rau cov Pas Dej Loj (saib daim duab qhia chaw hauv qab no).

safe eating guidelines

Nias rau daim duab qhia chaw kom nws loj zog

Click on map to enlarge

Cov dej uas muaj cov qauv qhia noj ntxiv.

Cov kev zam ntawm cov qauv qhia noj kom txhob muaj mob

Cov kev zam ntawm cov qauv qhia noj kom txhob muaj mob uas nyob thoob plaws hauv lub xeev mas nws tsim nyog rau tej hom ntses hauv 140 lub pas dej uas cov ntses nws muaj mercury ntau zog los sis muaj lwm yam kab mob.Ua raws li tus qauv qhia rau hom ntses thiab qhov ntev ntawm tus ntses uas koj noj - yuav kom ntsuas koj tus ntses yog, mas yuav tau ntsuas ntawm lub qhov ntswg mus rau qhov kawg ntawm tus tw.

Xaiv kom zoo zoo daim ntawv qhia tawm

Muaj DNR cov tswv yim qhia txog kev noj ntses tas sim no hauv Xaiv Kom Zoo Zoo: ib daim ntawv qhia txog kev noj ntses kom tsis txhob muaj mob hauv Wisconsin, PUB-FH-824. [PDF]

Yog tias koj rub tsis tau daim ntawv saud los, los sis xav tau ib daim qauv ntawm daim ntawv qhia, koj yuav ua tau ib yam nram qab no:

  • Hu rau Bureau of Fisheries Management ntawm 607-267-7498 thiab hais kom lawv xa ib daim tuaj rau koj; los sis
  • Xa ib tsab e-mail mus rau Bureau of Fisheries Management es thov kom lawv xa ib daim qauv tuaj rau koj.Thov xyuas kom muaj tag nrho koj lub npe, qhov chaw nyob, lub nroog, lub xeev thiab tus zauv cheeb tsam (zip code) rau hauv.
  • Hu rau koj lub DNR hauv zos los sis qhov chaw saib xyuas txoj kev noj qab haus huv es thov kom lawv xa ib daim qauv qhia pub dawb tuaj rau koj.
  • Siv tus twj qhia tswv yim uas nyob online
Last revised: Thursday January 19 2017